Công văn 4572/SYt-TCCB Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định “Quy định số lượng, quy trình xét chọn, đơn vị quản lý, chi trả phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”.

Đăng ngày 16 - 10 - 2023
Lượt xem: 45
100%

 


SYT CV 4527 gop y quy trinh xet chon y te thon.pdf | Du thao To trinh phe duyet Quyet dinh 9-10-2023.doc | Du thao Quyet dinh quy dinh quy trinh xet chon Y te thon -10-10-2023.docx | DT Phu luc - Hop dong nhan vien y te thon.doc

Tin liên quan

(HỎA TỐC) Công văn 639/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành danh mục mua sắm...(21/02/2024 4:09 CH)

Công văn 6073/SYT-KHNVTC Góp ý dự thảo công văn của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số...(29/12/2023 4:14 CH)

Công văn 5834/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy...(14/12/2023 3:19 CH)

Công văn 4655/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách về y dược cổ...(17/10/2023 2:19 CH)

Công văn 4614/SYT-TCCB Xin ý kiến, góp ý với hồ sơ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy...(17/10/2023 2:13 CH)

Tin mới nhất

(HỎA TỐC) Công văn 639/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành danh mục mua sắm...(21/02/2024 4:09 CH)

Công văn 365/SYT-KHNVTC Về việc thực hiện Công văn số 259/BYT-BH ngày 17/01/2024 của Bộ Y tế(25/01/2024 1:25 CH)

Công văn 6073/SYT-KHNVTC Góp ý dự thảo công văn của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số...(29/12/2023 4:14 CH)

Công văn 5834/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy...(14/12/2023 3:19 CH)

Công văn 4655/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách về y dược cổ...(17/10/2023 2:19 CH)

12 người đang online
°