Công văn 4655/SYT-KHNVTC Ý kiến góp ý dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách về y dược cổ truyền trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật dược số 105/2016/QH13. (Ngày 16/10/2023 hết hạn)

Đăng ngày 17 - 10 - 2023
Lượt xem: 78
100%

 


SYT CV 4655.pdf

Tin liên quan

(HỎA TỐC) Công văn 639/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành danh mục mua sắm...(21/02/2024 4:09 CH)

Công văn 6073/SYT-KHNVTC Góp ý dự thảo công văn của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số...(29/12/2023 4:14 CH)

Công văn 5834/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy...(14/12/2023 3:19 CH)

Công văn 4614/SYT-TCCB Xin ý kiến, góp ý với hồ sơ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy...(17/10/2023 2:13 CH)

Công văn 4572/SYt-TCCB Đề nghị góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Quyết định “Quy định số lượng,...(16/10/2023 2:56 CH)

Tin mới nhất

(HỎA TỐC) Công văn 639/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư ban hành danh mục mua sắm...(21/02/2024 4:09 CH)

Công văn 365/SYT-KHNVTC Về việc thực hiện Công văn số 259/BYT-BH ngày 17/01/2024 của Bộ Y tế(25/01/2024 1:25 CH)

Công văn 6073/SYT-KHNVTC Góp ý dự thảo công văn của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số...(29/12/2023 4:14 CH)

Công văn 5834/SYT-KHNVTC Lấy ý kiến góp ý nội dung dự thảo Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy...(14/12/2023 3:19 CH)

Công văn 4614/SYT-TCCB Xin ý kiến, góp ý với hồ sơ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy...(17/10/2023 2:13 CH)

19 người đang online
°