Công văn 5061/SYT-KHNVTC Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (TTYT Ninh Phước, TTYT PR-TC, PCT YHCT Thiên Quang).

Đăng ngày 06 - 11 - 2023
Lượt xem: 103
100%

 


SYT CV 5061.pdf | TTYTPR CV 911.pdf | TTYTNP CV 1126.pdf | Thien Quang.pdf

Tin liên quan

Công văn 614/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(21/02/2024 9:20 SA)

Công văn 541/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(15/02/2024 9:53 SA)

Công văn 523/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(07/02/2024 10:15 SA)

Công văn 100/TTYT-KHNV Xin đăng tải danh sách Y sĩ hành nghề thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...(05/02/2024 3:50 CH)

Công văn 453/SYT-KHNVTC Đăng tải danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh...(01/02/2024 10:04 SA)

Tin mới nhất

Công văn 696/SYT-KHNVTC Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát kê đơn, chỉ định trong khám bệnh,...(27/02/2024 3:52 CH)

Công văn 614/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(21/02/2024 9:20 SA)

Công văn 541/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(15/02/2024 9:53 SA)

Công văn 523/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(07/02/2024 10:15 SA)

Công văn 511/SYT-KHNVTC Đăng tải bổ sung danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh...(06/02/2024 2:52 CH)

2 người đang online
°