Thông báo 2076/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (TT KSBT)

Đăng ngày 16 - 05 - 2023
Lượt xem: 15
100%

 


SYT CV 2076.pdf | Phu luc 2076.pdf

Tin liên quan

Quyết định 236/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực...(02/06/2023 10:22 SA)

Thông báo 2076/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (TT KSBT) gửi lại điều chỉnh phụ...(22/05/2023 11:28 SA)

Quyết định 210/QĐ-SYT Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Y tế tỉnh...(19/05/2023 10:44 SA)

Thông báo 2075/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (SYT)(15/05/2023 3:47 CH)

Thông báo 2074/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (Trường TCYT)(12/05/2023 3:00 CH)

Tin mới nhất

Quyết định 236/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực...(02/06/2023 10:22 SA)

Thông báo 2076/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (TT KSBT) gửi lại điều chỉnh phụ...(22/05/2023 11:28 SA)

Quyết định 210/QĐ-SYT Công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Y tế tỉnh...(19/05/2023 10:44 SA)

Thông báo 2075/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (SYT)(15/05/2023 3:47 CH)

Thông báo 2074/TB-SYT Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2022 (Trường TCYT)(12/05/2023 3:00 CH)

120 người đang online
°