Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 21 (Từ ngày 19/5 đến ngày 25/5/2023)

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
Lượt xem: 10
100%

 

   1.Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

 
 

Sốt xuất huyết

TT

1

0

0

0

0

0

0

1

 

CD

74

186

98

36

0

6

34

434

 

Tay chân miệng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

2

0

0

0

0

1

3

 

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

 

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

1

0

0

1

0

2

 

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Cúm A (H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Covid-19

TT

2

21

31

2

0

1

0

57

 

CD

9

52

41

4

0

11

27

144

 

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Thủy đậu

TT

0

0

0

1

0

0

0

1

 

CD

8

7

3

37

24

0

1

80

 

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

 

CD

0

0

0

1

1

0

0

2

 

    2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

Covid-19

Thủy đậu

SPB

Phan Rang

Mỹ Hải  1 ca

Bảo An 1 ca
Kinh Dinh 1 ca

 

 

Ninh Phước

 

Phước Dân 13 ca
Phước Hữu 6 ca
Phước Thái 1 ca
Phước Vinh 1 ca

 

 

Ninh Hải

 

Khánh Hải 9 ca
Nhơn Hải 1 ca
Phương Hải 3 ca
Thanh Hải 3 ca
Tri Hải 7 ca
Vĩnh Hải 1 ca
Xuân Hải 3 ca

 

 

Ninh Sơn

 

Nhơn Sơn 1 ca
Mỹ Sơn 1 ca

Mỹ Sơn 1 ca

 

Bác Ái

 

 

 

 

Thuận Bắc

 

Bắc Phong 1 ca

 

 

Thuận Nam

 

 

 

 

    * Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 25/5/2023:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

7

0

1

0

0

4

12

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

    3. Nhận xét:

    a. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh trong tuần:

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 21

1

0

0

0

0

0

0

1

Tuần 20

1

4

1

0

0

0

0

6

TCM

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

SR

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 21

0

0

0

1

0

0

0

1

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 21

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 20

0

0

0

0

0

0

0

0

 

    b. Bảng so sánh tình hình dịch bệnh cùng kỳ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 21 năm 2023

Tính đến tuần 21 năm 2022

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

434

60

Tăng 7,2lần

TCM

3

17

Giảm 82,4

Sốt rét

1

2

Giảm 50

Thủy đậu

80

2

Tăng 78 ca

Quai bị

2

0

Tăng 2 ca

SPB nghi Sởi

2

0

Tăng 2 ca

Sởi

0

0

-

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 22 (Từ ngày 26/5 đến ngày 01/6/2023)(02/06/2023 7:34 SA)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 20 (Từ ngày 12/5 đến ngày 18/5/2023)(18/05/2023 4:04 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 19 (Từ ngày 05/5 đến ngày 11/5/2023)(11/05/2023 4:16 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 18 (Từ ngày 28/4 đến ngày 04/5/2023)(04/05/2023 3:54 CH)

Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 17 (Từ ngày 21/4 đến ngày 27/4/2023)(27/04/2023 3:30 CH)

56 người đang online
°